اوایل کشیک است که هلن زنگ میزند به شهرزاد که مثل اینکه مریض مرده است ! شهرزاد میپرد بالا و بعد از دو سه ساعت که برمیگردند جویای حال بیمار مسموم با ارگانوفسفره میشوم . میگویند مرد ! یاد آن مریض ارگانوفسفره ی جوان خودم میافتم که احیا شد ولی خدا میداند چه بلایی سرش آمد !

جریان از این قرار بوده که آقای جوان ما (‌٨٩ ساله !!!‌) با زنش دعوایش میشود ... زنش او را ترک میکند ... آقای جوان دست به دامن دخترش میشود که برایم زن بستان ! دخترش نمیستاند ! و آقای جوان ما عصبانی میشود و یک شیشه ارگانوفسفره سر میکشد !

به قول هلن یه کم هم صبر میکرد به مرگ طبیعی میمرد نیازی به خودکشی نبود !