و گاه

ناگاه

یکی از ما می رود بر نمی گردد...

می گرییم

خداحافظ

همین

گریه