حس نوشت:

 

سوگند به پاکی وجود آدمی
 که بسان مرواریدی درصدف است
 همانقدر ارزشمند وگرانبها
 مگر ندیده ای
 که آب پاک وزلال
 حتی تحمل قطره ای از سیاهی را ندارد
 وچقدر زود رنگش را به سیاهی می بازد
 وسیاهی است که می تازد
 وآب برای همیشه در حسرت
زلالی وشفاف بودنش می ماند

بی ربط:

به اندازه آرزوهایتان تلاش کنین واگر نمی توانین به اندازه تلاش هایتان آرزو کنید!مژه