در این  ٧ سال  به یاد نداریم سالی که بدون "بهداشت" سپری شده باشد. و در کلاسهای بهداشت به یاد نداریم "تنظیم خانواده" از مباحثمان نباشد.

حالا در کلاس اینترنی بهداشت نشسته ایم . استاد که شدیدا هیجان زده است می گوید در و دیوار دارند شواهد مبتنی بر فواید زایمان طبیعی را استفراغ می کنند و از سزارین بد می گویند. بروید دنبال علت.... بابا بچه داره خودش میاد! چرا مداخله می کنید؟!

استاد در اوج است و حسابی در فوران احساسات...

یک اینترن در همین لحظه ی ناب می گوید: اگر نباید جلوی فرایند طبیعی را بگیریم...چرا با روشهای پیشگیری مانع تولد بچه می شویم؟

استاد...عرش...فرش...٧ سال آموزش "بیهوده