روز جمعه مورخ ٢٧ دی‌ماه ، انتخابات نظام‌پزشکی در سراسر کشور برگزار می‌گردد...
همانطور که می‌دانید نظام‌پزشکی،قدیمی‌ترین مجموعه و تشکل صنفی کشور می‌باشد و انتخابات آن به دموکرات‌ترین وجه ممکن برگزار می‌گردد...
به تمامی دوستان پزشکم توصیه می‌کنم که در تعیین سرنوشت صنفی خویش مشارکت داشته باشند...