بیمار خانم 25 ساله با شکایت های متعدد از جمله : بی حالی و ضعف  ، زخم های دهانی و لکه های پوستی در کف دست مراجعه کرده است.

بیمار سابقه دردهای شکمی و درد های عضلانی پریودیک را ذکر می کند .

در معاینه BP=90 روی پالس و نکته دیگری ندارد.

در معاینه دهان : گرفتاری واضح مخاط با کاندیدا (کاندیدیازیس مخاطی)

 

در آزمایشات :

Hb=13

WBC=9000 (PMN=60 %)

K= 5.8       Ca = 7.5             Serum Cortizol = 19.5(low)

HIV Ab = negative                HBs Ag & Hbc Ab=negative

تشخیص :

Auto Immune Polyglandular Failure