یکی از مسائی که مهمه در همه کارها، مشاغل، سطوح تحصیلی و ... داشتن تمرکز مناسب و حواس جمع هست که میتونه موجبات پیشرفت رو در اون زمینه فراهم کنه. روشهای مختلفی برای رسیدن به این مساله پیشنهاد شده.

این مقدمه رو نوشتم برای اینکه در پست های بعدی به روش های مختلفی که مطرح شده بپردازم.

تا پست بعدی... در پناه خدا