چو مدلاگ نباشد تن من مباد 
بدین لاگ و وب زنده یک تن مباد
 
دریغا مدلاگ که ویران شود
 
کنام پلنگان و شیران شود
 
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که مدلاگ به دشمن دهیم