خداوندا زیباترین لحظه ها را نصیب کسی کن که زیباترین لحظه های عمرش را بخاطر بخشیدن زیباترین لحظه ها به دیگران از دست می دهد....

می دانی خوشبختی چیست؟خوشبختی یعنی خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت ارامش بخش دیگران باشد........

 

از طرف نویسندگان مدلاگ:روز پزشک رو به تمامی دوستان پزشک ودانشجویان پزشکی تبریک عرض می کنیم.مژه