مکان :یک کلاس خارج از دانشکده  غیر درسی!!

استاد رو به من:خانوم  شما که دکترید بگید من چی کار کنم که فردا با این سرما خوردگیم بتونم برم سر کلاس!

من :استاد اگر خیلی حیاتی هست یک عدد آمپول دگزامتازون بزنید.

یکی از شاگردان همیشه در صحنه کلاس که به زحمت شاید دیپلمه باشد:

نه نه!استاد گوش نکنید به حرف این دکترها!!فتوا دادند این دارو ها همه الکل دارند و حرامند!!!!!!!

من:تعجب!!!پس می فرمایید بیمارستانو ببندیم دیگه؟؟؟