در گرافی ساده ستون مهره‌های مرد ۵۵ ساله‌ای در یکی از مهره‌های کمری،افزایش دانسیته و اسکلروز دیده می‌شود...ابعاد مهره نرمال است و کلاپس وجود ندارد...در این مهره خطوط عمودی مشخصی وجود دارد...تشخیص چیست؟

١- همانژیوم ٢- پاژه ٣- متاستاز ۴- استئومالاسی

خب چند تا نکته را باید دانست...
١- از علل مهم افزایش دانسیته مهره: متاستاز،لنفوم بدخیم،پاژه و همانژیوم می‌باشد...
٢- استئومالاسی باعث کاهش دانسیته استخوان می‌شود...
٣- مهمترین خصوصیت پاژه که در واقع اختصاصی می‌باشد،افزایش ضخامت کورتکس استخوان و افزایش اندازه استخوان می‌باشد...معمولا الگوی ترابکولر خشن دیده می‌شود...
۴- خطوط عمودی در دو جا دیده می‌شود:استئومالاسی و همانژیوم...

پاسخ: همانژیوم