استاد، پایان جلسه اولسر پپتیک رو می کنند به پرده جلوی کلاس که عکس یک معده روش افتاده و بعد با حالت خاصی دوباره بر می گردند طرف بچه ها و جمله ای می گویند: « ما سال هاست که داریم به این حفره تو خالی فکر می کنیم. »

یکهو یکی از بچه ها جواب می ده: « استاد، ما هم سال هاست که داریم به پر کردن این حفره تو خالی فکر می کنیم! »