بیمار آقای ٣۵ ساله که بعلت مشکلات دندانی به دندان پزشک مراجعه کرده است.

در شروع کار دندانپزشک در مخاط لثه بیمار ضایعات سفید رنگی  را مشاهده می کند.با پرسیدن از بیمار، پی به وجو این ضایعاتز حدود ٣ ماه پیش در بیمار می برد که بدون درد بوده و بیمار توجهی به آن نکرده است.

با توجه به تصویر :

تشخیص :

Oral Pemphigus